Pokyny k otevření MŠ

Provoz MŠ bude opětovně zahájen 18.5.2020.

Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v ČR a na základě Souboru hygienických pokynů vydaných MŠMT dne 3.5.2020 vydáváme níže soubor opatření zajišťující provoz MŠ.

Opatření pro vstup dítěte do MŠ v době pandemie onemocnění Covid 19 do konce školního roku 2019-20

 

  • MŠ bude otevřena denně od 6:30 do 15:30hod, z provozních důvodů doveďte dítě do MŠ v době od 6:30 do 8.00 hod., po této době nebude převzato.

 

  • Dítě musí být naprosto zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel), to samé platí i pro doprovod dítěte. Zdravotní filtr dětí bude prováděn při vstupu do budovy (měření teploty a vizuální kontrola).
  • Do areálu školky vstupuje s dítětem vždy jednotlivě, s nasazenou rouškou a dodržujte 2m rozestupy.
  • Před vstupem do budovy použijte dezinfekci(u vstupních dveří)!
  • Děti v MŠ nemusí být vybaveny rouškou.
  • Dezinfekci v prostoru školy zajišťuje MŠ.
  • Před nástupem do MŠ zákonný zástupce vyplní a odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení s rizikovými skupinami ( obdržíte při vstupu)

Rizikové skupiny:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.