Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

velmi nás mrzí vzniklá situace s infekcí ve školce. Byly odhaleny dvě nákazy salmonelou. Mateřská škola je po celou dobu v kontaktu s KHS Žďár nad Sázavou a doposud se nepodařilo prokázat původce onemocnění. Nicméně byla provedena preventivní  celoplošná dezinfekce a po vánočních svátcích, kdy bude školka opět otevřena, budeme důsledněji dodržovat a kontrolovat hygienická opatření.

Přejeme Vám klidné Vánoce a ať se ve zdraví sejdeme po Novém roce.

Jana Losenická Ondráčková, řed. MŠ

Září ve školce

Srdečně zveme rodiče na schůzku  SRPŠ v úterý  15.9. v 15.15 hodin.

Ve středu 16.9. bude k mateřské škole přistaven kontejner na papír. Odvezen bude následující den, ve čtvrtek 17.9. I když pro letošní školní rok nebyla vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru, budeme střídavě se ZŠ nechávat přistavovat kontejnery.

Šerpování předškoláků

Srdečně zveme rodiče předškoláků na malou odpolední  slavnost v pondělí 29.6.2020 v 15.15 hodin.

Šerpování a rozloučení se školkou proběhne v zahradě mateřské školy ve spolupráci s OÚ Vojnův Městec a ZŠ. Paní ředitelka s paní učitelkou 1. třídy si následně po skončení odvedou  děti k prohlídce školy a rodiče jsou zváni k informativní schůzce.

Pokyny k otevření MŠ

Provoz MŠ bude opětovně zahájen 18.5.2020.

Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v ČR a na základě Souboru hygienických pokynů vydaných MŠMT dne 3.5.2020 vydáváme níže soubor opatření zajišťující provoz MŠ.

Opatření pro vstup dítěte do MŠ v době pandemie onemocnění Covid 19 do konce školního roku 2019-20

 

  • MŠ bude otevřena denně od 6:30 do 15:30hod, z provozních důvodů doveďte dítě do MŠ v době od 6:30 do 8.00 hod., po této době nebude převzato.

 

  • Dítě musí být naprosto zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel), to samé platí i pro doprovod dítěte. Zdravotní filtr dětí bude prováděn při vstupu do budovy (měření teploty a vizuální kontrola).
  • Do areálu školky vstupuje s dítětem vždy jednotlivě, s nasazenou rouškou a dodržujte 2m rozestupy.
  • Před vstupem do budovy použijte dezinfekci(u vstupních dveří)!
  • Děti v MŠ nemusí být vybaveny rouškou.
  • Dezinfekci v prostoru školy zajišťuje MŠ.
  • Před nástupem do MŠ zákonný zástupce vyplní a odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení s rizikovými skupinami ( obdržíte při vstupu)

Rizikové skupiny:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

 

                        proběhne    4.5.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením Covid 19 a přerušením provozu bude letos zápis probíhat takto:

1.Osobním podáním – 4.5.2020 v budově školy výhradně v čase předem sjednané schůzky s ředitelkou školy (tel. 731 274 592),bez přítomnosti dětí. S dětmi Vás pozveme, jakmile to bude možné.

2.Poštou do 4.5.2020 (MŠ Vojnův Městec,příspěvková organizace,59101,Vojnův  Městec 240 )

K zápisu budete potřebovat:

  • Žádost o přijetí najdete zde v sekci Dokumenty ke stažení.
  • Čestné prohlášení o očkování najdete zde v sekci Dokumenty ke stažení
  • Kopii očkovacího průkazu a rodného listu

Vyplněné a podepsané písemnosti buď zašlete poštou na adresu školy, nebo je přinesete 4.5.2020 po telefonické domluvě s ředitelkou, jak je uvedeno výše.

Prosím seznamte se s kritérii přijímacího řízení.

Jedná se o mimořádné opatření při zápisu do MŠ, proto můžete případné dotazy volat na tel. 731 274 592, nebo psát na msvojnuvmestec@seznam.cz

Jana Losenická Ondráčková,ředitelka školy

 

Velikonoční výzva

 

Vážení rodiče,věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. Předávám tímto způsobem informaci o připravované akci. Zvažte a pokud Vás mohu požádat, zapojte se. Nahrávky prosím posílejte na e-mail mateřské školy- msvojnuvmestec@seznam.cz- do středy 8.4.2020 do 20.00hodin,a já je předám.

Děkuji za projevenou iniciativu a přeji pěkné velikonoční svátky, hodně zdraví a těším se na brzké shledání.

Jana Losenická Ondráčková

Velikonoční koledování či recitování obecním rozhlasem

Protože letošní velikonoce budou probíhat nadále v režimu mimořádných opatření a nebude možné realizovat folklór velikonočního koledování a navštěvování, nabízíme dětem možnost povzbudit a pozdravit občany na dálku.

Jak na to?

1. Děti nahrají jarní nebo velikonoční báseň či koledu jako zvukový záznam – soubor mp3 přes dotykový mobil, PC, nebo fotoaparát. (Prosíme nenahrávat koledu Dejte vejce malovaný)

2. Soubor zašlou rodiče jako přílohu e-mailu paní učitelce nebo ředitelce do 8.4. 2020 a v textu uvedou, že souhlasí s využitím nahrávky v obecním rozhlasu Městysu Vojnův Městec v neděli 12.4. 2020 a/nebo na velikonoční pondělí 13.4. 2020.

3. Paní ředitelky poskytnou 9.4. do 13 hod. všechny soubory najednou úřadu Městysu Vojnův Městec.

 

Jménem Městysu Vojnův Městec předem děkuji všem dětem za účast v této dobrovolné iniciativě, kterou povzbudí naše občany a jsem vděčný též rodičům, paním ředitelkám a učitelům za podporu tohoto záměru.

 

Přeji ve zdraví a s optimizmem prožité velikonoční svátky.

 

Karel Rykr